ثبت اختراعات

 

 • فرآیند حذف نیترات از فاضلاب با استفاده از سیستم بیوالکتروشیمیائی واجد استیل اسفنجی،

            محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۸۶۰۸۲

 

 • سولفوناسیون لیوانهای یکبار مصرف پلی پروپیلن بازیافتی با اسید سولفوریک مایع،

            محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۸۹۳۱۳

 

 • کاربرد موج مربعی جریان متناوب با فرکانس پائین در فرآیند الکتروشیمیائی حذف رنگ از فاضلاب،

            محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۸۸۱۸۷

 

 • توليد سلولز ميكروبي با استفاده از ضايعات صنعتي،

            محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۴۳۶۳۲

 

 • حذف نیترات با استفاده از باکتریهای تثبیت شده بر روی سلولز میکروبی،

            محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۵۶۸۶۱

 

 • تصفيه فاضلاب آبكاري،

           محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۴۳۶۳۱

 

 • حذف بو از سيستمهاي تصفيه پساب،

            محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۳۸۵۱۰۳۹۲

 

 • حذف نيترات از آب آشاميدني،

            محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۳۸۵۱۰۳۹۱

 

 • حذف رنگ ‍‍ پساب با استفاده از پليمرهاي آلي،

            محل ثبت: اداره ثبت شركتهاو مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۳۸۵۱۰۳۹۰

 

 • حذف جيوه از پساب دندانپزشکي با استفاده از جلبک،

           محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي,شماره ثبت  ۳۸۴۰۳۰۵۹

 

 • استفاده از سلولز ميکروبي به منظور حذف جيوه پساب آلوده،

            محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت  ۳۸۴۰۳۰۶۰

 

 • حذف رنگ و اکسيژن مورد نياز تجزيه شيميايي (COD) در رنگهاي با پايه آبي،

           محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۳۸۳۰۸۰۲۰

 

 • توليد سويه نوترکيب مخمري با توده سلولي زياد با استفاده از تغييرات ژنتيکي،

           محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۳۸۳۰۸۰۲۱

 

 • افزايش ميزان اتانل توليدي در سويه هاي ساكاروميسس سروزيه ,

           محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي, شماره ثبت ۳۸۲۰۵۱۲۵