کربنات و بی کربنات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. کربنات و بی کربنات

شرکت دانش بنیان بهداشت محیط اندیش افتخار دارد با داشتن مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست وبهره گیری از کادر مجرب و تجربیات اساتید دانشگاهها، خدمات اندازه گیری کربنات و بی کربنات را ارائه نماید.

– کلیات:

اندازه گیری کربنات و بی کربنات با روش تیتراسیون می باشد.

نگهداری نمونه:

نگهداری نمونه باید در ظروف شیشه ای یا پلی اتیلنی در یخچال صورت گیرد. ظرف نمونه باید کاملا پر شده و درب آن محکم بسته شود . در مورد نمونه های فاضلاب یا آب های آلوده حاوی عوامل میکروبی که فعالیت موجودات ذره بینی در آن ها ممکن است منجر به تغییر غلظت گاز CO2 یا دیگر گازها محلول در آب شود ، پیشنهاد میشود نمونه های در کوتاه ترین زمان ، ترجیحا ظرف یک روز آزمایش شوند .بهتر است از تکان دادن نمونه ها یا تماس آن ها با هوا اجتناب شود .

تداخلات  :

صابون ها ، نفت وچربی و مواد جامد معلق یا رسوبات تداخل ایجاد می کنند.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست به منظور ارائه نتایج صحیح در آزمایشات تعیین مقادیر آلاینده های فیزیکوشیمیائی و میکروبی لازم است اثرات مداخله ای مختلف را در نظر گرفته و در صورت نیاز آنرا اصلاح نماید.

محلولهای شیمیائی و معرف ها :

– اسید سولفوریک02/0 نرمال یا اسید کلریدریک 02/0 نرمال

تهیه اسید سولفوریک 02/0  نرمال : 8/2 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ برداشته به حجم 1 لیتر برسانید محلول 1/0 نرمال بدست می آید. 200  میلی لیتر از آن را برداشته به حجم 1 لیتر برسانید).

– معرف فنل فتالئین 1 درصد:  5/0 گرم پودر فنل فتالئین در50 میلی لیتر اتانول حل کرده و 50 میلی لیتر آب مقطر اضافه نموده تا به حجم 100 میلی برسد.

– معرف متیل اورانژ  05/0 درصد ( 05/0 گرم پودر متیل اورانژ را به حجم 100میلی لیتر برسانید )

روش انجام آزمایش:

– سنجش کربناتها:

-50 میلی لیتر از نمونه برداشته و 5 قطره معرف فنل فتالئین به آن اضافه نمائید. اگر نمونه مورد آزمایش صورتی شد ، محلول را با اسید سولفوریک 02/0 نرمال استاندارد تا بی رنگ شدن تیتر کنید. مقـدار اسـيد مصرفي را يادداشت كنيد.

محاسبات:

(mg/lit CaCO3) = ( )

: Bحجم اسید مصرفی

: V حجم نمونه

: N نرمالیته اسید مصرفی (02/0 نرمال)

– سنجش بی کربناتها:

-50 میلی لیتر از نمونه برداشته و 5 قطره معرف متیل اورانژ به آن اضافه نمائید. اگر نمونه مورد آزمایش زرد شد ، محلول را با اسید سولفوریک 02/0 نرمال استاندارد تاایجاد رنگ آجری تیتر نمائید. مقدار اسید مصرفی را یاداشت نمائید.

محاسبات:

(mg/lit CaCO3) = ( )

: A حجم اسید مصرفی

: V حجم نمونه

: N نرمالیته اسید مصرفی (02/0 نرمال)

فهرست