نیترات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نیترات

شرکت دانش بنیان بهداشت محیط اندیش افتخار دارد با داشتن مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست وبهره گیری از کادر مجرب و تجربیات اساتید دانشگاهها، خدمات اندازه گیری نیترات را ارائه نماید.

کلیات:

ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﺼﻮل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات اﻛﺴﻴﺪه ﻣﻲ گردد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از آﻣﻮﻧﻴـﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. روش طیف سنجی ماوراء بنفش، برای آبهای غير آلوده و آبهايی حاوی مواد آلی کم مناسب است.  این روش جهت سنجش مقادیر تا 10 میلی گرم در لیتر نیترات مناسب میباشد. برای سنجش مقادیر بالاتر بایستی رقیق سازی صورت گیرد. اندازه گیری جذب UV در طول موج 220 نانومتر تعیین مقدار نیترات را به سرعت امکان پذیر می سازد. مواد آلی محلول در طول موجهای 220 و 275 نانومتر دارای جذب می باشند در حالیکه نیترات فقط در طول موج 220 نانومتر دارای جذب است. بر این اساس با اندازه گیری همزمان جذب نمونه در طول موج 275 و 220 نانومتر می توان جذب ترکیبات آلی را تصحیح نمود.

استاندارد نیترات:

یکی از وظائف آزمایشگاه معتمد محیط زیست، تعیین مقادیر آلاینده های فیزیکوشیمیائی و میکروبی به منظور انجام تمهیدات اصلاحی و به استاندارد رساندن منابع آب، فاضلاب و پسماند می باشد.

مقدار استاندارد نیترات فاضلاب برای ورود به آبهای سطحی 50 میلی گرم بر لیتر بر حسب نیترات و برای ورود به چاه جاذب 10 میلی گرم بر لیتر بر حسب نیترات است.

نگهداری نمونه:

نیترات را بلافاصله پس از نمونه برداری باید اندازه گیری نمود. نمونه را می توان بمدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری نمود. برای طولانی مدت ، 2 ميلي ليتر کلروفرم به هر ليتر نمونه اضافه شود و در دمای  4 درجه سانتیگراد نگهداري شود. اگر به نمونه ها اسيد سولفوريک اضافه شود نیترات و نیتریت بصورت مجزا قابل اندازه گیری نخواهد بود.

تداخلات:

–  اثر مداخله ای مواد معلق و کدورت آب را با فیلتر 45/0 میکرومتری نمونه ها بر طرف می گردد.

– اثر مداخله ای نیتریت را با افزودن اسید سولفانیلیک کاهش می یابد.

– اثر مداخله ای کلر باقیمانده را با ارسنیت سدیم رفع می شود (محلول 5 گرم در لیتر ارسنیت سدیم).

– سورفکتانت ها

– کروم شش ظرفیتی

– یون های معدنی نظیر کلریت و کلرات می توانند اثر مداخله ای داشته باشند.

– در صورت حضور ترکیبات آلی در غلظتهای زیاد، از این روش برای اندازه گیری یون نیترات نمی توان استفاده نمود.

– اثر مداخله ای هیدروکسیدها و کربناتها را با اسیدی کردن نمونه با اسید کلریدریک می توان کاهش داد.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست به منظور ارائه نتایج صحیح در آزمایشات تعیین مقادیر آلاینده های فیزیکوشیمیائی و میکروبی لازم است اثرات مداخله ای مختلف را در نظر گرفته و در صورت نیاز آنرا اصلاح نماید.

منابع:

Standard Methods for the Examination of Water and  Wastewater,22st edition. American Public Health Association, New York. 2012 , 4500-NO3,B( Page -4000-123)

فهرست