آمونیاک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آمونیاک

شرکت دانش بنیان بهداشت محیط اندیش افتخار دارد با داشتن مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست وبهره گیری از کادر مجرب و تجربیات اساتید دانشگاهها، خدمات اندازه گیری نیترات را ارائه نماید.

کلیات :

آمونياک يک ترکيب گازي بي رنگ با بوي تند مي باشد. اين گاز قابلیت انحلال زیادی در آب دارد و با مولکول­هاي آب توليد يون آمونيوم (NH4 +) مي نمايد. واکنش آمونياک در آب به درجه حرارت و pH بستگي دارد. آمونیاک به شکل طبیعی در آبهای سطحی و فاضلابها وجود دارد و در غلظت زیاد براي موجودات زنده سمی می باشد. ميزان سميت متناسب با نوع موجود زنده و شرائط محیطی متفاوت است. فعالیتهای صنعتی و کشاورزی و یا تجزیه اوره ادرار موجودات زنده، منشاء آمونياک در آب می باشند. میزان آمونیاک در آبهای زیر زمینی کم است زیرا توسط خاک و رسوبات جذب می گردد. در تصفیه خانه های آب جهت حذف کلر و تصفیه خانه های فاضلاب به منظور تامین نیتروژن فعالیتهای زیستی آمونیوم افزوده می شود که در مواردی مازاد آن در طبیعت وارد می گردد.

استاندارد آمونیاک:

یکی از وظائف آزمایشگاه معتمد محیط زیست، تعیین مقادیر آلاینده های فیزیکوشیمیائی و میکروبی به منظور انجام تمهیدات اصلاحی و به استاندارد رساندن منابع آب، فاضلاب و پساب می باشد.

مقدار استاندارد آمونیاک فاضلاب برای ورود به آبهای سطحی 5/2 میلی گرم بر لیتر بر حسب آمونیوم و برای ورود به چاه جاذب 1 میلی گرم بر لیتر بر حسب آمونیوم است.

نگهداری نمونه:

نمونه را می توان به مدت 6 ساعت در دمای 4 درجه سانتیگراد و در صورتی که نمونه فیلتر شود حداکثر تا 24 ساعت در4 درجه سانتیگراد قابل نگهداری است. برای نگهداری طولانی مدت تا ٢٨ روز، می توان نمونه را در فريزر در دمای ٢٠ – درجه سانتیگرادنگهداری نمود. نمونه ها را می توان با اسيدی کردن (8/0 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ به ازاء هر لیتر نمونه) و رساندن pH  نمونه تا کمتر از 2 در 4 درجه سانتیگراد نگهداری کرد. اگر چه اسیدی کردن برای برخی نمونه ها مناسب است ولی اگر نمونه حاوی جامدات فیلتر نشده باشد              می تواند اثر مداخله ای ایجاد نماید. در صورت اسیدی کردن نمونه ها، قبل از انجام آزمایش با NaOH  یا KOH  باید خنثی سازی صورت گیرد.

تداخلات:

-گليسيرين ، اوره، اسيد گلوتاميک، سياناتها و استاميد به آهستگي در نمونه ها هيدروليز می شوند. اوره و سياناتها هنگام تقطيردر 5/9 pH  هيدروليز مي گردند. میزان هیدرولیز در این pH برای اوره 7%  وبرای سیاناتها 5% می باشد.

– گليسين ، هيدرازين و برخي از آمينها با محلول نسلر واکنش داده و توليد رنگ زرد مي کند .

– مواد فرار قليائي از قبيل هيدرازين و آمينها در نتايج تیتراسیون تاثير مي گذارند .

– برخی از ترکيبات آلي نظیر کتونها ، آلدئيد ها ،  الکها و برخي آمينها می توانند تولید رنگ زرد یا کدورت ایجاد نمایند.برخي از ترکيبات فوق مانند فرم آلدئيد را ميتوان  با جوشاندن نمونه درpH  پائين حذف نمود.

– کلر باقيمانده را باید قبل از انجام آزمايش حذف نمود. در پساب­های خروجی تصفیه­خانه­های فاضلاب به دلیل استفاده از کلر، حذف کلر باقیمانده ضروری است.

– در روش نسلر، کدورت، رنگ و ترکیبات معدنی نظیر کلسیم و منیزیم که در حضور هیدروکسید رسوب ایجاد می نمایند مداخله گر می باشند و می توان با ترسیب با سولفات روی و یا سود آنها را کاهش داد.

در روش فنات، در صورت حضور قلیائیت بیش از 500 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم، رنگ، کدورت و استفاده اسید جهت تثبیت نمونه، تقطیر مقدماتی الزامی است.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست به منظور ارائه نتایج صحیح در آزمایشات تعیین مقادیر آلاینده های فیزیکوشیمیائی و میکروبی لازم است اثرات مداخله ای مختلف را در نظر گرفته و در صورت نیاز آنرا اصلاح نماید.

روشهای تعیین آمونیاک:

– روش رنگ سنجی توسط معرف نسلر (محدوده تشخیصی 20 میکروگرم در لیتر تا 5 میلی گرم بر لیتر)

– روش رنگ سنجی توسط معرف فنات (محدوده تشخیصی 10 میکروگرم در لیتر تا 500 میکروگرم بر لیتر)

– استفاده از الکترودهای تشخیصی (محدوده تشخیصی 03/0 میکروگرم در لیتر تا 1400 میلی گرم بر لیتر)

– روش حجم سنجی با استفاده از اسید سولفوریک

– منابع :

Standard Methods for the Examination of Water and  Wastewater, American Public Health Association, New York. 1992 .NH3-C ASTM, Designation 😀 1426-98

فهرست